Organizator:

Jest dostępne dofinansowanie dla przedsiębiorców z Województwa Lubelskiego na udział w SAWO 2024!

Podziel się

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza firmy z Województwa Lubelskiego do udziału w Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. w Poznaniu. W ramach dofinansowania pokryte może zostać 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy. Termin składania wniosków mija 21 stycznia 2024 r. (do końca dnia).

 

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z branży BHP prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Maksymalna przewidywalna liczba uczestników wyjazdu: 6 przedsiębiorców

Ostateczny termin może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego. 

Nazwa wydarzenia

Udział przedsiębiorców

z sektora MŚP z województwa lubelskiego w Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Miejsce (miasto/kraj)

Poznań/Polska

Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu)

Planowany termin: 23-25.04.2024 r. (+/- 1 dzień)

Cel i opis wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem udziału w Wyjeździe jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP
z województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne,
w tym wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu
o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu,
a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.

Wartość Wyjazdu[1]

15 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne[2]

 

 1. koszty zakwaterowania
 2. koszty zakupu powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową
 3. koszty zakupu biletów wstępu na targi

 

Wnioskowana kwota pomocy de minimis[3]

15 000,00 zł

Źródła finansowania Wyjazdu

Projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych.

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 1. koszty transportu,
 2. koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
 3. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
 4. koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
 5. inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin składania wniosków:
21 stycznia 2024 r. do końca dnia

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 1. Osobiście w punkcie kancelaryjnym (p. 072) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, w godz. 7:30-15:30 z dopiskiem: TARGI SAWO - WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
 2. Za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: TARGI SAWO - WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
 3. Elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl – Wniosek wraz z załącznikami opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z dopiskiem: TARGI SAWO - WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
 4. W formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wybierając „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i dołączając do niego Wniosek o udział w Wyjeździe wraz z załącznikami.
 5. Adres skrytki: /umwlwl/SkrytkaESP
 6. Skan wniosku opatrzonego podpisem własnoręcznym, niepodpisany w sposób, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie będzie uznany za wniosek podpisany.
 7. Dołączane do wniosku załączniki w wersji elektronicznej albo jako skany dokumentów nie wymagają podpisania w sposób określony powyżej. Załączane pliki należy zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko_imię_nazwadokumentu (np. Kowalski_Jan_wniosek; Kowalski_Jan_dyplom; Kowalski_Jan_świadectwo1). Pliki powinny mieć średnią rozdzielczość 100-150 DPI. Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów podpisem zaufanym znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wnioski niepodpisane, jak również wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla zachowania terminu rozstrzygające znaczenie ma data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, również w przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu GospodarkiTel: 81 5371 615, 81 537 16 51
e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl, gospodarka@lubelskie.pl

 

 

Regulamin oraz wszystkie niezbędne pliki dostępne na:

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/misje-gospodarcze/udzial-w-miedzynarodowych-targach-ochrony-pracy-pozarnictwa-i-ratownictwa-sawo- 

 


[1]Dotyczy kosztów całego udziału w Wyjeździe, wskazanych w Ogłoszeniu.

[2] Dotyczy kategorii kosztów pokrywanych przez Województwo Lubelskie, określonych w Ogłoszeniu

[3]Dotyczy kosztów wnioskowanych przez Uczestnika Wyjazdu, pokrywanych przez Województwo Lubelskie